Tin hot

Tổng hợp Tot và dll, KDZ firmware cho F240 L/S/K, E988, E980

Tổng hợp Tot và dll, KDZ firmware cho F240 L/S/K, E988, E980

KDZ firmware 
Xem hướng dẫn flash KDZ firmware tại đây.

Kitkat 4.4.2

F240S
V20D: http://pan.baidu.com/s/1hqywiSs
Link Google: https://drive.google.com/file/d/0B3z2YkZBgYzHb3Nsdk5Wa3B4dXc/edit?usp=sharing.

F240L
V20D: http://pan.baidu.com/s/1i3qS8L3
Link Google: https://drive.google.com/file/d/0ByE-DOJaga2SUEYwN1REbHpFOXM/edit?usp=sharing.
V20f: http://pkg02.xcdn.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW456895432109876543213/F240L20f_00.kdz

F240K
V20E: http://pan.baidu.com/s/1b7LgE
Link Google: https://drive.google.com/file/d/0B3z2YkZBgYzHeEJIQ0VNa2VLeGs/edit?usp=sharing.

JB 4.1.2

F240L:
V10Z: https://drive.google.com/file/d/0ByE-DOJaga2STS1jbFJfVHBwZXc/edit?usp=sharing

Tot, dll firmware 

Xem hướng dẫn flash firmware dạng tot tại đây.

4.4.2 Kitkat

F240L
V20D: http://pan.baidu.com/s/1eQknfyy (pass: LGViet.com)

F240K
V20E: http://pan.baidu.com/s/1bnhBwS3 (pass: LGViet.com)

4.1.2 Jellybean

F240K
LGF240KAT-00-V10g-KT-KR-FEB-26-2013+0.zip

F240L
LGF240LAT-00-V10k-LGU-KR-FEB-26-2013+0.zip

F240S
LGF240SAT-00-V10g-SKT-KR-FEB-26-2013+0.zip

TOT, dll firmware E980

4.1.2 JellyBean

File Dll chung cho E980 : http://pan.baidu.com/s/1dDmrdbr

V10G : http://pan.baidu.com/s/1mg1BNr6
V10p : http://pan.baidu.com/s/1o66XxP4

4.4 Kitkat (Đang chờ cập nhật)

Scroll